Система за обмен на военни съобщения

ELTA-R успешно е изпълнила договор за изграждане на система за военни съобщения за Българската армия.

Изграждането на Система за военни съобщения е свързано с поети с документи MS-203/10.06.2005; MS-204/10.06.2005г. (Национален отговор за ратификация на стандарт STANAG 4406 "MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (MMHS), ангажименти от страна на правителството на Република България за постигане на оперативна съвместимост във връзка с членството и в Евроатлантическия съюз (НАТО).

Системата е изградена и е преминала успешно приемни изпитвания през м. Декември 2010 г. Изпратен е национален отговор в щабквартирата на НАТО, потвърждаващ прилагането (NRI-422/01.10.2009/MS-204). Договорът приключва през октомври 2012 година.

С въвеждането на системата в експлоатация, Българската армия има една от най-модерните системи за обмен на военни съобщения между държавите членки на Евроатлантическия съюз. Изградената от ELTA-R „под ключ“ сложна информационна система, разположена на територията на цялата страна е важен елемент от модернизацията на процесите за управление в Българската армия.

Системата е замислена, възложена и изпълнена с цел да послужи за основа за цялостно обновяване на Автоматизираната информационна система (АИС) на ръководния състав (РС) на Българската армия (БА) и издигането и на ново върхово ниво по отношение на хардуер, системен и приложен софтуер.

Обемът на доставките и изпълнените услуги от ELTA-R включва:

 • Изготвяне на ТТЗ;
 • Изготвяне на Системен проект;
 • Изготвяне на интегриран модел на сигурността;
 • Изготвяне на програма и методика за провеждане на тестове;
 • Доставка на сървърни елементи за изграждането на опорните възли;
 • Доставка на спомагателни сървърни компоненти;
 • Доставка на операционни системи за сървърните елементи;
 • Доставка на системен и приложен софтуер за сървърните елементи;
 • Доставка на специализиран (за нуждите на STANAG 4406) софтуер за сървърните елементи;
 • Инсталация и тестване на сървърните елементи;
 • Изграждане на домейнова структура;
 • Запускане и настройка на всички необходими AD услуги;
 • Инсталация и тестване на Exchange структура;
 • Изграждане на клъстер в основният сайт;
 • Запускане и настройка на всички необходими за Exchange структурата компоненти и услуги;
 • Доставка на работни станции за стационарната част на системата;
 • Доставка на системен и приложен софтуер за стационарните работни станции;
 • Доставка на специализиран (за нуждите на STANAG 4406) софтуер за стационарните работни станции;
 • Инсталиране на работните станции и тестването им;
 • Свързване на станциите към домейновата структура;
 • Доставка на работни станции за тактическата част на системата;
 • Доставка на системен и приложен софтуер за тактическите работни станции;
 • Доставка на специализиран (за нуждите на STANAG 4406) софтуер за тактическите работни станции;
 • Инсталиране на тактическите работни станции, настройка и тестване;
 • Доставка на специализирани устройства за тактическата част на системата (маршрутизатори, суичове, UPS, пач панели и др.);
 • Доставка на специализирани тактически RACK контейнери по НАТО стандарт;
 • Монтаж на оборудването в тактическите RACK контейнери и тестването му;
 • Доставка на тактически транспортни контейнери (по НАТО стандарт) за тактическите работни станции;
 • Доставка, настройка и тестване на тактически портал;
 • Монтаж на цялостната система по места и комплексно тестване;
 • Провеждане обучение на администраторите;
 • Провеждане обучение на потребителите;
 • Провеждане обучение на администраторите по сигурността;
 • Поддръжка на системата в гаранционен срок, ежемесечен мониторинг и изготвяне на доклади;
 • Изготване на приложение за бъдещото развитие на системата.

В процеса на изпълнение на проекта ELTA-R натрупа огромен опит и получи "ноу-хау" по изграждане на Системи за предаване на сигурни съобщения по стандартите на НАТО, а така също нейното оперативно използване.

Допълнително, извън обхвата на договора компанията е извършла следните дейности:

 • Разработване на концепция за именуване за АИС на РС на БА;
 • Разработване на национален OID за нуждите на МО;
 • Интегриране на доставената по отделен договор PKI инфраструктура в домейновата структура на MMHS;
 • Разработване на система за изготвяне на сертификати (с ползването на изградената PKI) съгласно изискванията на НАТО и МО;
 • Инсталация и тестване на Active Card Gold клиентският софтуер върху работните станции;
 • Изграждане на спомагателна система за поддръжка на резервни копия (BACKUP);
 • Презентации и демонстрации за обучение и разясняване възможностите на системата;
 • Отстраняване на неизправности възникнали по вина на клиента;
 • Анализ на съществуващата структура и технология на управление на мрежата от клиенти и препоръки за подобряване на състоянието.
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop