Полева интегрирана комуникационно-информационна система (ПИКИС)

Изграждането на ПИКИС „под ключ“ е свързано с поети ангажименти от страна на правителството на Република България за превъоръжаване на редица формирования от Българската армия за постигане на оперативна съвместимост във връзка с членството и в Евроатлантическия съюз (НАТО).

По силата на международен търг, основен изпълнител по Договора е италианската фирма Marconi, сега SELEX Elsag S.p.A. Съгласно условията на Договора, ELTA-R e главен координатор на неговото изпълнение, на територията на страната.

Договорът е изпълнен в края на 2002 година. Това е най-голямата и най-сложна система от типа C4ISTAR, внедрена в Българската армия в процеса на нейното преструктуриране и превъоръжаване.

В настоящия момент, ELTA-R изпълнява рамково споразумение за поддръжка на системата за целия период на жизнения и цикъл.

Проектът за изграждане на ПИКИС е един от най-амбициозните проекти на Министерство на отбраната в най-новата история на Българската армия. Определените за превъоръжаване подразделения са: една механизирана бригада, инженерно-сапьорен батальон, батальон за ЯХБЗ, рота за радиационно и химическо разузнаване, свързочна рота и  др.

Договорът е подписан на 23.12.1998 година. Обемът на доставките включва:

 • 18 броя комплексни свързочни апаратни;
 • 28 броя командно-щабни машини (КЩМ) на бронебаза;
 • 10 броя командно-щабни машини (КЩМ) на колесна база;
 • 273 машини на подраделенията от 22 различни типа;
 • над 5000 единици комуникационно и информационно оборудване;
 • над 2400 софтуерни инсталации от 26 типа специализирани програмни продукта;
 • разработка на софтуер за командване имуправление (С2) по техническо задание на експерти от ГЩ на БА.

Системата е изградена «под ключ» и е приета на въоръжение в Българската армия, съгласно условията на действащите наредби, устави и правилници.

Показана е хронологията по изпълнение на проекта за изграждане на ПИКИС.

По време на изпълнението на Договора е договорена и изпълнена първата в историята на Българската армия офсетна програма.

Проектът според световните военни стандарти се оценява на изключително високо технологично ниво. Той осигурява пълна оперативна съвместимост със страните членки на НАТО. Доказателство за това са положителните резултати при изпълнението на всички тестове за оперативна съвместимост по време на международните учения "Combined Еndeаvor" от 1999 до 2006 година.

В процеса на изпълнение на проекта ELTA-R натрупа огромен опит и получи «ноу-хау” по изграждане на тактическите свързочни мрежи по стандартите на НАТО, а така също по оперативното използване на системата и особено на подсистемата за командване и управление (С2).

Дейностите, в които СД "ЕЛТА-Р-Ченкин и сие" е взела участие са следните:

 • Участие в преговори по подготовка и подписване на договор и допълнителни споразумения;
 • Общо управление на проекта;
 • Оценка и избор на подизпълнители в България;
 • Създаване на програмен екип и организиране на работата на територията на страната;
 • Доставка и предаване на оборудването в складовете на Възложителя;
 • Разработка на конкретни проекти на свързочните апаратни и КЩМ;
 • Участие в провеждането на заводски тестове;
 • Участие в монтажа на оборудването,  апаратните,  КЩМ и машините на подразделенията;
 • Участие в провеждането на системните тестове;
 • Участие в разработката на софтуер;
 • Организиране на обучения;
 • Провеждане на обучения;
 • Участие във войскови изпитвания на различни фази и етапи;
 • Изгарждане на мини-ситема за софтуер за командване на управлението на територията на комплекса.
 • Участие в Направляващ комитет с МО, специално създаден за координация на изпълнение на проекта;
 • Тестване и въвеждане в експлоатация на системата за командване и управление;
 • Управление и участие в реализацията на офсет-програма;
 • Поддръжка на системата в гаранционен срок;
 • Поддръжка на системата в извънгаранционен срок за целия жизнен цикъл от 15  години;
 • Изготвяне на предложения за разширяване и усъвършенстване;
 • Предоставяне на непрекъснати консултации на военните експерти;
 • Участие в международни учения и подготовка на подразделения за мисии зад граница;
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop